zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

INWESTYCJE PLANOWANE

PLANOWANE W ROKU 2017 – ZŁOŻONE WNIOSKI

1.PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Złożono 5 wniosków na remonty dróg:

  • DP 1308 K Szczurowa – Zaborów – 4,858 km
  • DP 1431 K Przyborów p.Wies – 2,087 km
  • DP 1422 K Biadoliny Szl. – Sufczyn – 3,686 km
  • DP 1437 K Jadowniki – Porąbka Uszewska 0,925 km
  • DP 1444 K Uszew – Nieznanowice – 3,080 km

Łączna długość: 14,636 km
Łączny koszt: 4 713 292,35 zł (w tym dotacji 63,63%).


2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020

Złożono 1 wniosek na remont drogi nr 1444 Uszew – Nieznanowice.
Długość: 3,1 km.
Koszt: 2 989 540,00 zł (w tym dotacji 75%)


3. PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2019 – termin złożenia 15.09.2016 (na rok 2017 )

3.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna km 0+040 do km 12+451 w miejscowościach: Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Kąty wraz z budową chodnika w km 5+213 ÷ 5+963 w msc. Iwkow

Długość odcinka - 12,411 km

Łączny koszt wg.kosztorysu inwestorskiego 5 999 940,71zł

3.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1441 K Złota p. wieś km 0+016 do km 4+720, oraz drogi powiatowej nr 1439 K Gnojnik – Złota km 7+680 do 8+280 wraz z budową chodnika przy DP 1441K w km 3+960 ÷ 4+720 w msc. Złota

Długość odcinka - 4,704 km

Łączny koszt wg.kosztorysu inwestorskiego 3 708 149,88zł


4. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W CENTRUM JADOWNIK

Samorząd Powiatu Brzeskiego podpisał z samorządem Województwa Małopolskiego umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska w centrum msc. Jadowniki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Projekt będzie realizowany z działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich /EFRROW/. Zakres zadania obejmował będzie przebudowę odcinka drogi powiatowej na długości 925 mb. (od drogi krajowej nr 94 do skrzyżowania za kościołem parafialnym w Jadownikach).

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych w wysokości 63,63%, natomiast pozostałe 36,37% stanowi wkład własny powiatu. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 r.