zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

NPPDL

„NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH"

We wrześniu 2015r zakończono prace związane z przebudową dróg powiatowych nr 1430K Brzesko – Szczepanów – Borzęcin oraz 1434K Maszkienice – Wokowice wraz z budową chodników w msc. Jadowniki i Maszkienice w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Złożony wniosek aplikacyjny do NPPDL Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój został wysoko oceniony (4 miejsce z 14 zakwalifikowanych o dofinansowanie) uzyskując 50% dotacji kosztów realizacji zadania czyli 2.459,4 tys zł.
W ramach prac niezbędnych dla podniesienia standardu ruchu wykonano:

 • nową nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową z lokalnym wzmocnieniem siatką stalową w celu podniesienia nośności na dł. 8,7km,
 • budowę i remont chodników o łącznej dł. 1,43km,
 • poszerzenie jezdni,
 • odwodnienie dróg (rowy, uzupełnienie poboczy, obramowanie jezdni krawężnikiem, studnie wpadowe),
 • zatoki postojowe – 2 szt..
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
 • próg zwalniający wyspowy – 1szt.,
 • skrzyżowania wyniesione z kostki brukowej,
 • oznakowanie pionowe,
 • przejścia dla pieszych z kasetonem ostrzegawczym,
 • wymiana oświetlenia ulicznego,
 • bariery ochronne stalowe,
 • ogrodzenia łańcuchowe.

Przebudowa tego ciągu drogowego spełnia oczekiwania społeczne w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu, podniesienia atrakcyjności inwestycji oraz dostępności do instytucji publicznych poprzez osiągnięcie założonych w programie celów jakimi są:

 • separacja ruchu pieszego na odcinkach wykonywanych chodników,
 • uspokojenie ruchu w rejonie szkoły podstawowej w Jadownikach,
 • podniesienie parametrów użytkowych dróg (nośności, przepustowości),
 • zapewnienie połączeń komunikacyjnych terenów wiejskich z miastem co pozwoli na stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju obszarów podmiejskich

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zakwalifikowanych do dalszej oceny zostało 11 złożonych ofert o rozpiętości cenowej 3.761,1 – 5.815,4 tys zł.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty zawarta została umowa dotacji pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Powiatem Brzeskim umożliwiająca rozpoczęcie robót budowlanych.
Koszt inwestycji wyniósł 3 761 134,60 zł, w tym:
– Wojewoda Małopolski – 50% kosztów zadania tj. 1 880 567,30 zł
– Gmina Brzesko – 400 tys. zł
– Gmina Dębno – 142 tys. zł.
– Powiat Brzeski – 1 338 567,30 zł

Lokalizacja inwestycji:

Mapka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie zrealizowane w ramach programu w 2014 r. na terenie Powiatu Brzeskiego:
„Przebudowa dróg powiatowych nr 1404K Dębno – Melsztyn w km 0+016 do km 10+555,
nr 1428 K Łoniowa – Zawada Uszewska w km 0+000 do km 1+833, nr 1441K Złota przez wieś w km 0+000 do km 0+016 wraz z budową chodników w ciągu drogi nr 1404K”

Koszt inwestycji: 3 641 705,35 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 1 820 852,00 zł
Wkład własny Powiatu Brzeskiego: 1 820 853,35 zł, w tym udział Gminy Dębno: 650 000 zł.

Zakres rzeczowy zadania:
- długość przebudowanych dróg: 12 388 mb
- budowa chodników: 1 100 mb
- przebudowa obiektów mostowych: 2
- nowe zatoki autobusowe: 2
- budowa ronda: 1
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 46