zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Informacje o Zarządzie Dróg Powiatowych w Brzesku

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku jest powiatową jednostką organizacyjną powstałą w wyniku reformy administracyjnej państwa z przekształcenia z b. Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie Zarząd Dróg w Brzesku i istnieje od 01.01.1999 r.

ZDP obejmuje swym zakresem działania drogi powiatowe położone na obszarze administracyjnym powiatu brzeskiego tj. na terenie gmin:

                                     

 Borzęcin        Brzesko          Czchów        Dębno        Gnojnik         Iwkowa       Szczurowa


ZDP Brzesko administruje:

– drogami o łącznej długości 264,581 km długości, w tym:
    
– dróg zamiejskich – 256,461 km,
    – dróg miejskich – 8,120 km,
– 31 obiektami mostowymi 
– 2 przeprawami promowymi w miejscowościach Wytrzyszczka i Piaski Drużków.


W obecnej strukturze organizacyjnej ZDP łączy funkcje zarządcze i wykonawcze. 

Do zarządcy drogi należy w szczególności:

1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

3. Pełnienie funkcji inwestora,

4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7. Koordynacja robót w pasie drogowym,

8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

11. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

14. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,

17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.


ZDP zatrudnia osoby na stanowiskach technicznych – inspektorzy nadzoru ds. dróg i mostów, finansowo – księgowych oraz ds. administracyjnych.
W skład struktury organizacyjnej wchodzi również brygada remontowo-interwencyjna wykonująca większość robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz prace zabezpieczające.